Programma's
Programma 1 Bestuur en dienstverlening

Programma 1 Bestuur en dienstverlening

Het programma Bestuur en Dienstverlening gaat over de externe dienstverlening van de gemeentelijke organisatie en de ondersteuning van het bestuur. Hoewel de interne dienstverlening aan de orde komt in de paragraaf ‘Bedrijfsvoering’, komen de aspecten bedrijfsvoering die een directe relatie hebben met de externe dienstverlening of de ondersteuning van het bestuur wel aan bod.
Het programma bestaat uit de volgende beleidsterreinen:
•    burger en bestuur;
•    dienstverlening;
•    bestuurlijke samenwerking.

 

 


Programma 2 Veiligheid

Programma 2 Veiligheid

Het programma Veiligheid is gericht op het verbeteren van de sociale veiligheid en het verminderen van criminaliteit en overlast. Het programma bestaat uit de volgende beleidsterreinen:
•    veiligheid algemeen;
•    bevolkingszorg;
•    handhaving.


Programma 3 Verkeer

Programma 3 Verkeer

Het programma verkeer gaat over een goede bereikbaarheid van Oud-Beijerland en de voorzieningen die wij hebben. Bijzondere aandacht gaat uit naar de verkeersveiligheid, leefbaarheid, het stimuleren van fietsgebruik, de parkeervoorzieningen en het sturen van de verkeersstromen.
Het programma bestaat uit de volgende beleidsterreinen:
•    verkeersveiligheid;
•    verkeersstructuur;
•    parkeren.


Programma 4 Maatschappelijke participatie en vastgoed

Programma 4 Maatschappelijke participatie en vastgoed

Wij hechten belang aan maatschappelijke participatie en burgerkracht. Dit betekent dat waar mogelijk zaken aan inwoners zelf wordt overgelaten.

Het programma Maatschappelijke Participatie en vastgoed is gericht op het in standhouden van basisvoorzieningen, het ontwikkelen van lokaal onderwijsbeleid, de zorg voor de onderwijshuisvesting en het ondersteunen en stimuleren van activiteiten op het terrein van cultuur, kunst, sport en recreatie. Daarnaast richt dit programma zich op efficiënt gebruik, beheer en onderhoud van accommodaties.
Het programma bestaat uit de volgende beleidsterreinen:
•    sport;
•    cultuur;
•    sociaal-cultureel werk en vrijwilligerswerk;
•    subsidies verenigingen en instellingen;
•    onderwijsbeleid;
•    onderwijshuisvesting;
•    voor- en naschoolse opvang;
•    gemeentelijk vastgoedbeleid.


Programma 5 Jeugd

Programma 5 Jeugd

Het programma jeugd gaat over integraal lokaal en regionaal jeugdbeleid. Over het jeugdbeleid voert de gemeente de regie op het functioneren van de keten van uitvoerende instanties. Dit programma hangt nauw samen met programma 1 (veiligheid en overlast), programma 4 (onderwijs) en programma 6 (maatschappelijke ondersteuning).


Programma 6 Maatschappelijke ondersteuning

Programma 6 Maatschappelijke ondersteuning

Het programma Maatschappelijke Ondersteuning gaat over de ondersteuning van kwetsbare inwoners en het bevorderen van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van inwoners. Onder meer door het regelen van opvang voor inwoners in nood, voorzieningen voor inwoners met een beperking en ouderen, preventie (gezondheids)zorg en de ondersteuning van mantelzorgers. De gemeente stuurt vanuit haar regierol de ontwikkeling van maatschappelijke ondersteuning aan en stimuleert (voorliggende) voorzieningen voor inwoners.

Het programma bestaat uit de volgende beleidsterreinen:

  • gezondheid;
  • maatschappelijke ondersteuning;
  • individuele voorzieningen;
  • senioren en mensen met een beperking;
  • informatie, advies en cliëntondersteuning.

Programma 7 Wonen

Programma 7 Wonen

Het programma Wonen gaat over het realiseren van voldoende woningen voor diverse doelgroepen. Het programma bestaat uit het volgende beleidsterrein:

  • volkshuisvesting.

Programma 8 Economisch zaken en werkgelegenheid

Programma 8 Economisch zaken en werkgelegenheid

Het programma Economische zaken en werkgelegenheid gaat over het bevorderen van de lokale economie en de werkgelegenheid. Het programma bestaat uit de volgende beleidsterreinen:
•    economisch beleid;
•    toerisme en recreatie;
•    inkomensondersteuning en sociale werkgelegenheid.


Programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling

Programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling

Het programma Ruimtelijke ontwikkelingen richt zich niet alleen op het in stand houden, maar ook verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit in brede zin. Het gaat hierbij om de kwaliteit die het woon- en leefklimaat in Oud-Beijerland ten goede komt. Het programma bestaat uit de volgende beleidsterreinen:
•    ruimtelijke ontwikkeling;
•    beheer en onderhoud openbaar gebied;
•    milieu.


Programma 10 Financiën

Programma 10 Financiën

Het programma Financiën zet in op behoud van het financiële evenwicht en een sluitende begroting.


Algemene dekkingsmiddelen

Bronnen van algemene dekkingsmiddelen zijn:
•    lokale heffingen als onroerende zaakbelasting en hondenbelasting;
•    algemene uitkering uit het gemeentefonds;
•    dividenden vanuit beleggingen en deelnemingen;
•    het saldo van de financieringsfunctie.Lokale heffingen
De informatie over de lokale heffingen is beschreven in de paragraaf ‘lokale heffingen’..

Algemene uitkering
De belangrijkste inkomstenbron van gemeenten is de uitkering van de Rijksoverheid uit het gemeentefonds. Gemeenten mogen zelf bepalen waar ze dit geld aan besteden. Verantwoording vindt plaats aan de gemeenteraad.

De hoogte van de algemene uitkering hangt af van de kenmerken en de belastingcapaciteit van de gemeenten. De Rijksoverheid kijkt bij de verdeling van het gemeentefonds over de gemeenten onder meer naar:
•    aantal inwoners;
•    aantal jongeren;
•    aantal uitkeringsgerechtigden;
•    oppervlakte van de gemeente;
•    grootte van de watergebieden.

Naar aanleiding van de circulaires (mei- en septembercirculaire) wordt de algemene uitkering in de begroting bijgesteld.

Onderstaande cijfers schetsen een beeld van de ontvangsten uit het gemeentefonds 2016 (na de meicirculaire 2015):

Algemene uitkering € 16.518.000,-
Suppletieregelingen                 -      160.000,-
Integratie- en decentralisatieuitkeringen -   1.717.000,-
Deelfonds sociaal domein -   8.315.000,- (m.i.v. 2016)
Stelpost prijsstijging -     104.000,-
Totaal € 26.814.000,-

 

Dividenden
De totale dividendinkomsten vanuit onze deelnemingen bij de BNG, Eneco en Evides laten meerjarig een dalend verloop zien. Bij de BNG wordt dit voornamelijk veroorzaakt door dalende rentetarieven, bij Evides door de door de overheid gereguleerde drinkwatertarieven en bij Eneco door dalende energieprijzen. Bij al deze deelnemingen is de verwachting dat de dividenden niet snel meer zullen stijgen.

Saldo financieringsfunctie
Hier worden alle inkomende en uitgaande rente stromen verantwoord, alsmede de verwachte renteontvangsten van de lopende hypotheken, die op grond van een oude regeling aan werknemers zijn verstrekt.


Voor u ligt de Begroting 2016-2019. Een begroting die er anders uitziet dan in voorgaande jaren. In de begroting zijn de hoofdlijnen van beleid opgenomen en de concrete maatregelen die we in 2016 willen uitvoeren. Lopende zaken, uitvoering van eerdere besluiten en regulier uitvoerend werk zijn niet opgenomen. Dit heeft tot gevolg dat én de begroting in omvang is teruggebracht én de aandacht is gericht op de meest relevante (beleids)ontwikkelingen.

Basis
De begroting bouwt verder op de lijn zoals deze bij de start van het college is ingezet. De personele samenstelling van het college is gewijzigd. Echter het collegeprogramma ‘Kijken naar kansen, kiezen met kennis’ is de basis gebleven.

Rol
De opgave waar we als Oud-Beijerland voor staan, verplicht ons na te denken over onze eigen rol in relatie tot de eigen kracht van de samenleving. Een samenleving die steeds meer vanuit eigen initiatief wil werken. Een overheid die niet langer meer in staat is op alle terreinen in de samenleving een bepalende rol te vervullen. Het in stand houden van de bestaande voorzieningen én het werken aan de verdere ontwikkeling van Oud-Beijerland, vraagt om andere verhoudingen tussen overheid en samenleving.

Gesprek
Al enkele jaren voeren we het goede gesprek over het versterken en verbinden van de eigen kracht in de samenleving. In ‘OBL Kiest Positie’ is een relatie gelegd tussen het realiseren van bezuinigingen en het in stand houden van voorzieningen. In de Begroting 2016-2019 komen bezuinigingen naar voren met daarbij de opdracht te werken aan alternatieven zodat voorzieningen behouden kunnen blijven.

De Begroting 2016-2019 past in de uitwerking van de financiële strategie die in 2013 in gang is gezet. De trajecten waarbij keuzes zijn gemaakt voor besparingen op de bedrijfsvoering, uit OBL kiest positie en versterking van de inkomsten, lopen door.

Ambitieniveau
Alhoewel er tekenen van economisch herstel zijn, worden deze nog niet zichtbaar in de uitkeringen die gemeenten ontvangen van de rijksoverheid. Met het vaststellen van de perspectiefnota is de belangrijkste richting voor de begroting gegeven. De effecten van de meicirculaire waren destijds nog te onduidelijk om in de perspectiefnota te verwerken. Om de begroting op een gelijk ambitieniveau te houden zoals bij de perspectiefnota is gepresenteerd,  is het noodzakelijk een geringe eenmalige OZB verhoging van 2,5 % voor te stellen.

Precariorechten
Op het moment van aanbieden van deze begroting loopt een onderzoek naar de mogelijkheden tot het heffen van zogenaamde precariorechten op kabels en leidingen. Naar verwachting geeft deze verkenning nog dit jaar duidelijkheid over de mogelijkheden om de inkomstenpositie van de gemeente te versterken. Wij hebben deze mogelijke inkomsten niet opgenomen in de nu voorliggende begroting.

Een verdere toelichting op het financieel beeld vindt u in de Financiële samenvatting.

Met deze begroting vragen wij u het budgetrecht toe te passen voor het jaar 2016 door de benodigde middelen vast te stellen.
Voor de bestuurlijke behandeling van de begroting zijnde volgende vergaderingen gepland:
- Informatiebijeenkomst/technische toelichting    - 03 november 2015
- Raadsvergadering                                                                   - 10 november 2015

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,